Close

英皇證券集團營業部- 期權中班講座

日子: 25 April 2016 地點: Capa Concepts- 多功能空間

期權中班

課程介紹:

–         期權進階知識

–         期權循環理倫的運用

–         引伸波幅的啟示

–         期權落盤技巧

–         期指及期權對沖的技巧

–         每月入市時機及策略

 

講者:英皇證券集團營業部副總裁 – 陳文佳先生

Go top